قاصدک زندگی

قاصدک زندگی، طرز نگرش چیزی کوچک است که تفاوتی بزرگ ایجاد می‌کند.

قاصدک زندگی نمادی از طبیعت و خانواده است.